เลือกหมวดหนังสือ :
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 232 
 
เรื่อง การให้สิทธิภาพพิเศษประเภทไม่บังคับแก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 209 
 
เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่าวานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 270 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน และสัมมนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่” [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 432 
 
<< หน้าแรก...     781      782      783      784     (785)     786      787      788      789     ....หน้าสุดท้าย >> 2119