เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนมาก การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 1124 
 
(ฝากให้ ทน.แม่สอด) เรื่อง การประชุมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรองรับการกระจายอำนาจฯ [ 23 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 289 
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ [ 23 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 186 
 
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ประจำปั ๒๕๕๙ [ 23 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 210 
 
<< หน้าแรก...     792      793      794      795     (796)     797      798      799      800     ....หน้าสุดท้าย >> 1970