เลือกหมวดหนังสือ :
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 [ 23 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 1142 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจักการศึกษาพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานยากจน ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) [ 20 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 232 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่๑(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) [ 20 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 227 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบเงินอุกหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่๑(เดือนตุลาคม-ธันวาคม๒๕๕๘) [ 20 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 213 
 
<< หน้าแรก...     795      796      797      798     (799)     800      801      802      803     ....หน้าสุดท้าย >> 1970