เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินรายได้แผ่นดิน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 133 
 
ด่วนทีสุด การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 84 
 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ (แบบ2) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ เพื่อเป็นค่ามช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 120 
 
<< หน้าแรก...     82      83      84      85     (86)     87      88      89      90     ....หน้าสุดท้าย >> 2059