เลือกหมวดหนังสือ :
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
 
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 76 
 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 94 
 
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023./ว 1400 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 210 
 
<< หน้าแรก...     87      88      89      90     (91)     92      93      94      95     ....หน้าสุดท้าย >> 2062