เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาาีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๓/๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นค่าจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 30 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 [ 30 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
 
ด่วนที่สุด รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๑ [ 30 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 75 
 
<< หน้าแรก...     96      97      98      99     (100)     101      102      103      104     ....หน้าสุดท้าย >> 1936