เลือกหมวดหนังสือ :
โครงการเพิ่มศักยภาพซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก [ 10 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 165 
 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีะุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน [ 10 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
 
สรุปผลการประชุมผ่านระบบ web conference สาระสำคัญพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 1911