เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ที่ ตก0023.3/ว 21650 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปรและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
<< หน้าแรก...     106      107      108      109     (110)     111      112      113      114     ....หน้าสุดท้าย >> 2119