เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"  [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
สำรวจและบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายโบนัสและทุนการศึกษา อปท. [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/16761 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ด้านการจัดการศึกษา) [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 203 
 
การส่งมอบหนังสือรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559 [ 30 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 126 
 
<< หน้าแรก...     108      109      110      111     (112)     113      114      115      116     ....หน้าสุดท้าย >> 2059