เลือกหมวดหนังสือ :
ขอให้เร่งรัดการดำเนินการในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
ด่วนที่สุด ที่ตก0023.1/ว21657 ลงวีนที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 137 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 21647 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อส้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 164 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก0023.3/ว 21650 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประ [ 30 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
<< หน้าแรก...     108      109      110      111     (112)     113      114      115      116     ....หน้าสุดท้าย >> 2121