เลือกหมวดหนังสือ :
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 150 
 
ด่วนที่สุด สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการสึกาาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 139 
 
สถานที่กำจัดขยะ และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย [ 24 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดุแลเด็ก ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม  [ 22 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 220 
 
<< หน้าแรก...     109      110      111      112     (113)     114      115      116      117     ....หน้าสุดท้าย >> 2056