เลือกหมวดหนังสือ :
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 [ 25 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 212 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 21292 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 25 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 233 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1987 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ [ 24 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 164 
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร [ 24 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
<< หน้าแรก...     117      118      119      120     (121)     122      123      124      125     ....หน้าสุดท้าย >> 2122