เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที พ.ศ.2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัมนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) [ 30 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดุหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  [ 30 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 118 
 
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่กลับต้นสังกัด [ 30 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
 
<< หน้าแรก...     118      119      120      121     (122)     123      124      125      126     ....หน้าสุดท้าย >> 1935