เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 1309 ลงวันที่ 5 กันยายน 25461 แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติเปลี่ยนแแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรร [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 177 
 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 74 
 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 115 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 6 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 105 
 
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 1970