เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุดประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลของ อปท.ที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป้นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
ด่วนที่สุด ติดตามข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. info รายได้ที่จัดเก็บเองและข่้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้าง (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว429 ลว.28 มี.ค.61)  [ 28 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 76 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 28 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 152 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร "คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 28 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
 
<< หน้าแรก...     121      122      123      124     (125)     126      127      128      129     ....หน้าสุดท้าย >> 1936