เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 125 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 104 
 
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 1906