เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ ๒ [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึกข้อมูลสายทางของอปท. [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 80 
 
ด่วนทีสุด การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 83 
 
ด่วนที่สุด รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและการบริหารสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 136 
 
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20     ....หน้าสุดท้าย >> 1906