เลือกหมวดหนังสือ :
ขอสำเนาแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) และแผนอัตรากำลัง 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) [ 26 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 503 
 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ (e-LAAS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ส่งรายชื่อให้ สถจ.ตาก ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 นี้เท่านั้น [ 22 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1152 
 
ด่วนที่สุด การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี ๒๕๕๓ ภายในวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หนังสือราชการ ของ สถ. ด่วนมาก ที่มท. 0893.2/ว 2115 ลว. 11 ต.ค.53 [ 21 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 723 
 
ด่วนที่สุด แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของ นายก อบต. [ 21 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 450 
 
<< หน้าแรก...     1881      1882      1883      1884     (1885)     1886      1887      1888      1889     ....หน้าสุดท้าย >> 2037