เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท (หนังสือ สถ.จ.ตาก) [ 7 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1185 
 
ด่วนที่สุด อปท.ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จัดส่งเอกสารให้จังหวัด [ 6 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 562 
 
สำรวจข้อมูลบุคคลากรท้องถิ่นผู้ประสงคืเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่12 ม.ค 2553 [ 5 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 703 
 
เรื่อง รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เทาอวันที่ 4 มกราคม 2553 [ 5 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 685 
 
<< หน้าแรก...     1901      1902      1903      1904     (1905)     1906      1907      1908      1909     ....หน้าสุดท้าย >> 1970