เลือกหมวดหนังสือ :
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 87 
 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/19658 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี คชจ.ระบบการบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 119 
 
ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 19654 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 แจ้งกำหนดปิด -เปิด ระบบ e-Plan  [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
 
<< หน้าแรก...     18      19      20      21     (22)     23      24      25      26     ....หน้าสุดท้าย >> 1997