เลือกหมวดหนังสือ :
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา เงินเดือน ค่าจ้าง [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานการเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณแก่เด็กด้อยโอกาส [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖/๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24      25      26      27     ....หน้าสุดท้าย >> 1940