ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
เชิญประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ 8 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 34 
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 31 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 412 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ร้องคาราโอเกะ” กาดไอดินตลาดประชารัฐ [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ตาว กิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์วารสารผลการดำเนินงานของอบต.น้ำรึม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่สลิด ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.อุ้มผาง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 11 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐ KVA. พร้อมเดินสาย [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เสรีธรรม [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผึ้ง หมู่ท [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารลานค้าชุมชนและศูนย์จำหน่ายสินค้า ตำบลเ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระมาด ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง กำหนดบริ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.พะวอ ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.พะวอ ประกาศ อบต.พะวอ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่สลิด ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านแม่ละเมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 15 
ทต.แม่จะเรา ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 14 
 
เชิญร่วมตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๑ [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (ฺNT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2560 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (ฺNT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 25 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/61 วันที่ 23 ก.พ. 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 68 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๔ [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 50 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ info งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ตก 0023.3/ว 215 ลว.13 ก.พ.61) [ 13 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 73 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒/๒๕๖๐ [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 83 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 76 
ประกาศผลการคัดเลือก "ยอดครูอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 30 
แนวทงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียการสอน(เงินรายหัว) [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
เชิญร่วมตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๑ [ 16 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 17 
ด่วนที่สุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 23 
ด่วนที่สุด มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (ฺNT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2560 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 26 
ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (ฺNT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านออกนักเรียน (RT) [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 25 
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 2/61 วันที่ 23 ก.พ. 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 68 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 75 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๑๔ [ 14 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 50 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ info งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ที่ ตก 0023.3/ว 215 ลว.13 ก.พ.61) [ 13 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 73 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 81 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒/๒๕๖๐ [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 64 
ด่วนที่สุด แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 83 
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 76 
ประกาศผลการคัดเลือก "ยอดครูอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560 [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 30 
แนวทงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียการสอน(เงินรายหัว) [ 12 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 49 
 
 
 
จักสานจากเส้นพลาสติก
เมี่ยงสมุนไพร
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551