ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 45 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 17 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 44 
อบต.วังหิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 10 บ้านประจำรั [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.ท้องฟ้า ร่วมโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชการที่ 10 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ขะเนจื้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่่ระมาดน้อย [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านตาก [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านตาก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านตาก เรื่องการยื่นเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการต [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อรถกระบะ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขั [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เชียงทอง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเด่นวัว-บ้านเด่น [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
อบต.เชียงทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่ามะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 บ้านส้มเกลี้ยง [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 14 
อบต.ป่ามะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงานเกี่ยวก [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
อบต.ประดาง เปิดเผยราคากลางโคครงการปรับปรุงต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะตำบลประดาง [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานกรรมการสันนิบาตเทศบาลและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 86 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน ๓ กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด หนังสือ "แม่ฮ่องสอน (ไม่) ร้องไห้ STRONG ! พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ และอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไตรมาส 1 (เดือนต [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการครุภัณฑ์และรายการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ GFMIS [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 72 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
ส่งสำเนารายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 15 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
การประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานกรรมการสันนิบาตเทศบาลและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 14 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 86 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน ๓ กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด หนังสือ "แม่ฮ่องสอน (ไม่) ร้องไห้ STRONG ! พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ และอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไตรมาส 1 (เดือนต [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 34 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการครุภัณฑ์และรายการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ GFMIS [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 72 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 [ 13 ธ.ค. 2560 ]    อ่าน 63 
 
 
 
กล้วยกวน
มะพร้าวเสวย
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551