ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ของ สถจ.ตาก [ 12 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 47 
ประกาศจังหวัดตาก ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อม [ 4 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 52 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หน้าศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ) หมู [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าติดตั้งโคมไฟสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หน้า สภ.วังประจบ)หมุ่ที่ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัยวังประจบ) หมุ่ที่ 1 บ้านวัง [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายสุบรรณ ศรีฑุฒธา)หมู่ที่ 14 บ้า [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด)หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ุคุ้ม 6 ต่อคุ้ม 8 )หมู่ที่่ 12 บ้านสะพา [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมาน อ่อนศรี) หมู่ที่ 11 ทรั [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.นาโบสถ์ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ้อยหวาน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ตาก อบต.ยกกระบัตร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ตาก ทน.แม่สอด ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 บ้านโป่งแค [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชัฏกระบังลม) หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.วังประจบ ราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า สภ.วังประจบ)หมู่ที่ 1 บ้านวังประจบ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.นาโบสถ์ โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
จัดทำโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
การประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว ในการสืบสวนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 147 
ด่วนทีสุด การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 67 
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงลุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเขื้อเอชไอวี (HIV)/เอดส์ [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560  [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) [ 18 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 15 
จัดทำโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
การประกวดต้นแบบความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 60 
การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าาอยู่หัว ในการสืบสวนพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผน e-plan [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 61 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 7/2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 147 
ด่วนทีสุด การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 25 
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 50 
รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 49 
แจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรม่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 45 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักสันทนาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 67 
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงลุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 42 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 89 
ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเขื้อเอชไอวี (HIV)/เอดส์ [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560  [ 9 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 37 
 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551