ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมู [ 27 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล [ 16 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 56 
อบต.ท่าสายลวด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง ผลประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ตาก อบต.แม่ระมาด ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เชียงทอง กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 256 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เชียงทอง โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรึม แผนปฏิบัติการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.เชียงทอง โครงการให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมา [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังจันทร์ ประเมินหมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.เชียงทอง โครงการให้ความรู้ การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมา [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.เชียงทอง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปี 2560 \"กิจกรรมปลูกหญ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังจันทร์ รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังประจบ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลวังประจบ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังประจบ ศาสนสถานในเขตพื้นที่ตำบลวังประจบ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
รายงานการประชมสภา (ตัวอย่าง) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่5 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 19 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2560 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 213 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน : สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนสถานีอนามัย (Management for Healthy Community : MHC) [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 44 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 6/60 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 243 
่ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเส้นทางซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
ด่วนทีสุด แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 70 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิอบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
เรื่อง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 54 
การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
ด่วยที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 98 
ด่วนทีสุด การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
รายงานการประชมสภา (ตัวอย่าง) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 (Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 4 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 14 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่5 [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 19 
แจ้งสรุปมติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 6/2560 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 213 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน : สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนสถานีอนามัย (Management for Healthy Community : MHC) [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 44 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก 6/60 26 มิ.ย. 60 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 243 
่ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเส้นทางซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 57 
ด่วนทีสุด แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 70 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิอบัติธรรมวันธรรมสวนะ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
เรื่อง โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 54 
การสำรวจข้อมูลด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 69 
ด่วยที่สุด แจ้งเลื่อนการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2560 [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 98 
ด่วนทีสุด การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 55 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล OTOP-
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551