ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 0 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือให้การส่งข้อมูลถนนชำรุดและจำเป็นต้องซ่อมแซมทาง e-mail : [ 13 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 42 
สถ.จ.ตาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม คู่มือประกอบการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลน้ำรึมแบบบูรณาการตามห [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา ร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับหน่วยงานทหาร และสภาพัฒน์ ณ บ้านห้วยปลาหลด [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.ด่านแม่ละเมา ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็ขพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา ส่งนายอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว รับตำแหน่งนายอำเภอเมืองสุโขทัย [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ด่านแม่ละเมา ต้อนรับนายอำเภอแม่สอด นายชัยพฤกษ์ เชียรธานรักษ์ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.พระธาตุผาแดง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.อุ้มผาง ประกาศเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่น ประจำปี ๒๕๖๐ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.พะวอ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม คู่มือการทำกระเป๋าผ้าเย็บมือ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.หนองบัวใต้ เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ได้นำดอกไม้จันทน์ มอบให้กับนายอำเภอเมืองตาก [ 14 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองบัวใต้ ดอกดาวเรืองหลายพันดอกที่เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ มาจัดสวนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทส [ 14 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 18 
ทต.หนองบัวใต้ นำดอกดาวเรืองมาจัดสวนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 14 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 13 
อบต.ท้องฟ้า โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต \"การทำยาดม\" [ 13 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
ทต.ท่าสายลวด ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว(พิษสุนัขบ้า) [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
 
ด่วนที่สุด ศึกษาดูงานนิทรรศการ ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ ณ สวนน้ำพระทัย เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาปฐมวัย [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็ฯ ตามโครงการติดตามประเมินผลฯ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๖๐  [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
เลื่อนการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 และประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3ว 29106 ลว.16 ต.ค.60) [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
แจ้งดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอาย [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 82 
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 75 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
ด่วนที่สุด ศึกษาดูงานนิทรรศการ ชาวตากรวมใจ อาลัยพ่อ ณ สวนน้ำพระทัย เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561 สถานศึกษาปฐมวัย [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็ฯ ตามโครงการติดตามประเมินผลฯ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ด่วนที่สุด แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 19 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๖๐  [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
เลื่อนการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 และประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3ว 29106 ลว.16 ต.ค.60) [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 55 
แจ้งดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอาย [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 29 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ [ 16 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 31 
แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 57 
แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 82 
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 75 
 
 
 
ผ้าทอกะเหรี่ยง
ชาสมุนไพร
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551