ให้ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 (แผน 4 ปี) ในระบบ e-plan ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ก่อน เวลา 16.00 น. จะมีการประมวลรายงานสถานะการดำเนินงานของแต่ละ อปท. ในเวลา 18.00 น.
 
 
 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒน [ 24 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 3 
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ [ 9 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การท่องเที [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว” [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ตรวจโรงงานบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว” [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ตาว กิจกรรม “ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว” [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ตาก ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการเพิ่มเติม โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒน [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่จัน ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
อบต.ตลุกกลางทุ่ง โครงการป้องกันโรคและแก้ไขโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ป้องกันและค [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือค [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอา [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.วังเจ้า กิจกรรมวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเจ้า [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าสายลวด เจ้าหน้าที่จาก สวท.แม่สอด ได้มาสัมพาษณ์ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เขตตำบ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด เจ้าหน้า สวท.แม่สอด สัมพาษณ์ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เขตตำบลท่าสายลวด [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พบพระ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมปร [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระมาด โครงการอบรมพัฒนาผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ ตก 0023.3/ว 517 ลว.20 เม.ย.61) [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๑ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด แจ้งประชามสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษากรอกข้อมูลการสมัครเพื่ออบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก (การศึกษาปฐมวัย) สมศ. [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 123 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 103 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
ด่วนมาก โครงการฝึกอบรมผู้ผึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังฯ เข้าร่วมชี้แจงในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนมาก การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดบชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 188 
รายงานการประชุม อปท.ครั้งที่ 1/2561 [ 16 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 83 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ ตก 0023.3/ว 517 ลว.20 เม.ย.61) [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๑ [ 23 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด แจ้งประชามสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษากรอกข้อมูลการสมัครเพื่ออบรมคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก (การศึกษาปฐมวัย) สมศ. [ 20 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 123 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 103 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
ด่วนมาก โครงการฝึกอบรมผู้ผึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่เสนอขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังฯ เข้าร่วมชี้แจงในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
ด่วนมาก การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดบชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย [ 18 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2561 [ 17 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 188 
รายงานการประชุม อปท.ครั้งที่ 1/2561 [ 16 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 91 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน [ 11 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 83 
 
 
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP
จักสานจากเส้นพลาสติก
 
 
 
 
 
  สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
  ต้องปรับปรุง
  น้อย
  พอใช้ได้
  ดี
  ดีมาก
  ดีเยี่ยม
 

เขื่อนภูมิพล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551