โครงการท้องถิ่นสมานฉันท์ สร้างความสามัคคี ทำความดีแผ่นดิน จังหวัดตาก (ณ ทต.แม่จัน อ.อุ้มผาง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2554 เวลา 09.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 949 ท่าน