ประกาศจ้างเหมาด้ายระบบอิเล็กทอนิกส์ (e-Auciton) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และคสล.บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 11.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 883 ท่าน