ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (ที่ ตก 0023.3/ว 6080 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2556 เวลา 14.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 417 ท่าน