การตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน ตชด. จาตุรจินดา  
อาคารเรียนชั้นอนุบาล (กำลังก่อสร้าง)
อาคารเรียนชั้นอนุบาล (กำลังก่อสร้าง)
ห้องเรียน ป.4 โรงเรียน ตชด. จาตุรจินดา
ท่านท้องถิ่นจังหวัดตากบันทึการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00 น. ท่านสงกรานต์  ไมษวงษ์  ท้องถิ่นจังหวัดตาก ได้เดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารชั้นเรียนอนุบาล ณ โรงเรียน ตชด.จารุจินดา สังกัด อบต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก  พบว่ามีความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 90% และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เีดียวกัน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ที่มีสภาพค่อนข้างคับแคบ ทรุดโทรดม และมีพื่นที่จำกัด  ซึ่งได้ให้ข้อแนะแนะแก่ผู้ดูแลเด็ก และรับคำขอของ อบต.พระธาตุ ที่จะพยายามผลักดันให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่เหมาะสมต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2552 เวลา 08.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2143 ท่าน