ระเบียบคณะฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552  
 

ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีั้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2552 เวลา 12.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1630 ท่าน