หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562   6 ก.พ. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ขอยกเลิกประกาศขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561   6 ก.พ. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ของกิ๋นต๋ามตำนาน สืบสานของดีเมืองแม่ป๊ะ   6 ก.พ. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าเช่าเว็บไซด์และค่าปรับปรุงระบบจัดการเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลแม่ตาว   6 ก.พ. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   กำหนดแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์   6 ก.พ. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลฯ   6 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง กำหนดการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย และกำหนดมาตรการทางวินัยเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานสาย   6 ก.พ. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   6 ก.พ. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   กฎหมายเกี่ยวกับการขออนญาตถมดิน ขุดดิน   6 ก.พ. 2562 17
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านรี   องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างให้กับประชาชนในพ้นที่หมู่ที่ 3   6 ก.พ. 2562 17
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 1986