หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   นายกเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็กด้อยโอกาสและยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเงินสงเคราะห์ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ม.1 , ม.6 ,ม.11   25 ก.ย. 2561 23
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   สภาเด็กและเยาวชน ต.ขะเนจื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าอาสาเดินตามรอยพ่อหลวง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เยาชน จำนวน 57 คน ณ บ้านพะกวยวา ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกงทุนคุ้มครองเด็ก   25 ก.ย. 2561 21
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยนกแล   25 ก.ย. 2561 221
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปี 2562   25 ก.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561   25 ก.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส   25 ก.ย. 2561 15
ราคากลาง ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร   25 ก.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (คุ้มธาราทิพย์) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 ก.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พบพระ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ก.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (สายซอยบ้านนางแฉล้ม) หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    25 ก.ย. 2561 7
<< หน้าแรก...     29      30      31      32     (33)     34      35      36      37     ....หน้าสุดท้าย >> 1848