หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประกาศเปิดเผยราคากลาง จำนวน 2 โครงการ   29 มี.ค. 2560 111
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   ใบสมัครการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล แม่กุริมเมยคัพ ครั้งที่ 3    28 มี.ค. 2560 149
หลักประกันสุขภาพ ทต.ทุ่งหลวง   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2560   28 มี.ค. 2560 76
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560   28 มี.ค. 2560 166
ข่าวกิจกรรม อบต.เชียงทอง   โครงการงานนิทรรศการผลงานเด็กและการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ,การประกวดแข่งขันต่อตัวต่อเสริมทักษะ, การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมันตามจินตนากา   28 มี.ค. 2560 99
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   กิจกรรม วัน อปพร.วันที่ 22 มีนาคม 2560   28 มี.ค. 2560 104
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยงานกองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร หาบเร่ และแผงลอย เพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และในตลาดสดชั่วคราวเทศบาลตำบลอุ้มผาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล   28 มี.ค. 2560 95
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ขอประชาสัมพันธ์จากงานกองช่าง เทศบาลตำบลอุ้มผาง ซึ่งขณะนี้ เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ผู้รับจ้างดำเนิน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณถนนประเวศไพรวัน เชื่อมต่อถนนสุขุมวัฒนะ ซอย 2 หรือ ( หน้าบ้าน สท.พิเชษฐ์ กันเกตุ ) ค   28 มี.ค. 2560 96
ข่าวกิจกรรม ทต.อุ้มผาง   ด้วยในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ทางคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอุ้มผาง ได้นิเทศชั้นเรียน นิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านอุ้มผางในครั้งนี้ึ ค่ะ   28 มี.ค. 2560 101
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้   28 มี.ค. 2560 96
<< หน้าแรก...     547      548      549      550     (551)     552      553      554      555     ....หน้าสุดท้าย >> 1771