หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. งานกิจการสภาเทศบาลตำพบพระ ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559   1 ก.พ. 2560 74
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพบพระ   1 ก.พ. 2560 67
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   วมกันทำความสะอาด (Big cleaning day)   1 ก.พ. 2560 67
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   รวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ   1 ก.พ. 2560 67
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ      1 ก.พ. 2560 68
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2562)   1 ก.พ. 2560 70
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลพบพระ (พ.ศ.2560-2562) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)   1 ก.พ. 2560 70
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลพบพระ (พ.ศ.2560-2563) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)   1 ก.พ. 2560 68
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   ประกาศเทศบาลตำบลพบพระ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระ ประจำปี พ.ศ. 2559   1 ก.พ. 2560 66
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   จ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 ก.พ. 2560 70
<< หน้าแรก...     601      602      603      604     (605)     606      607      608      609     ....หน้าสุดท้าย >> 1773