หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลประดาง   7 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประดาง   ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประดาง   7 พ.ย. 2561 8
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   ประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 27
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   คำสั่งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   7 พ.ย. 2561 30
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   คำสั่งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   7 พ.ย. 2561 15
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   คำสั่้งกองทุน อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   7 พ.ย. 2561 9
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   คำสั่ง อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   7 พ.ย. 2561 11
หลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรึม   คำสั่ง อบต.น้ำรึม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   7 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 พ.ย. 2561 18
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัวเหนือ   การประชุมประชาคมระดับตำบล การ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2561   7 พ.ย. 2561 49
<< หน้าแรก...     58      59      60      61     (62)     63      64      65      66     ....หน้าสุดท้าย >> 1941