หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมรณรงค์การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลทุ่งกระเชาะ   23 ส.ค. 2560 114
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมออกบริการรับประเมินภาษีบำรุงท้องที่ล่วงหน้าประจำปี 2561   23 ส.ค. 2560 119
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ประจำปี 2560   23 ส.ค. 2560 126
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2560   23 ส.ค. 2560 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจริญ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ    22 ส.ค. 2560 134
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหิน   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทัย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑   22 ส.ค. 2560 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศแบบ ปปช.1 โครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ-ส่งน้ำและกำแพงกั้นดิน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   22 ส.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ-ส่งน้ำและกำแพงกั้นดิน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   22 ส.ค. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน รางระบายน้ำ-ส่งน้ำและกำแพงกั้นดิน คสล.ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   22 ส.ค. 2560 59
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา      22 ส.ค. 2560 61
<< หน้าแรก...     615      616      617      618     (619)     620      621      622      623     ....หน้าสุดท้าย >> 1953