หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ขอเชิญทุกท่านร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดในพื้นที่ตำบลวังหิน    4 ก.ค. 2560 70
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 กิจกรรมพิธีหล่อเทียน   4 ก.ค. 2560 105
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ประกาศจังหวัดตาก ร่างขอบเขตดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560    4 ก.ค. 2560 160
สขร. อบต.ขะเนจื้อ   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2   4 ก.ค. 2560 201
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ตื่น   นายก,ปลัด,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขหารือสาธารณสุขจังหวัดตากและท้องถิ่นจังหวัดตากในแนวทางการจัดตั้ง รพ.สต.แห่งใหม่   4 ก.ค. 2560 206
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ตาก   ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์    4 ก.ค. 2560 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทน.แม่สอด ประกาสสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   4 ก.ค. 2560 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ตาก   ทต.วังเจ้า ประกาศเชิยชวนเสนองานจ้างสำรวจและออกแบบรายละเอียดจ้างออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย   4 ก.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่สลิด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก   4 ก.ค. 2560 67
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาโบสถ์   ประกาศ อบต.เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)   4 ก.ค. 2560 107
<< หน้าแรก...     616      617      618      619     (620)     621      622      623      624     ....หน้าสุดท้าย >> 1898