แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว2727 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2560
การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2726 6 ธ.ค. 2560
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กค. มท 0803.3/ว2730 6 ธ.ค. 2560
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2729 6 ธ.ค. 2560
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2703 6 ธ.ค. 2560
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2714 4 ธ.ค. 2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2704 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ธ.ค. 2560
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2711 4 ธ.ค. 2560
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 กศ. มท 0816.3/ว2688 4 ธ.ค. 2560
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว86 4 ธ.ค. 2560
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2697 4 ธ.ค. 2560
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ธ.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/15093-15139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ธ.ค. 2560
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบดำเนินงาน) สำหรับโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด กศ. มท 0816.3/ว2684 1 ธ.ค. 2560
การดำเนินการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2689 1 ธ.ค. 2560
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2699 1 ธ.ค. 2560
การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2698 1 ธ.ค. 2560
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2687 1 ธ.ค. 2560
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2681 30 พ.ย. 2560
<< หน้าแรก...     47      48      49      50     (51)     52      53      54      55     ....หน้าสุดท้าย >> 772