แก้ไขข้อความในแบบตัวอย่างแนวทางการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงในการตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ สน.คท. มท 0808.2/ว335 2 ก.พ. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว340 2 ก.พ. 2561
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2561
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว5 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2561
สำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว260 1 ก.พ. 2561
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุปข้อมูลสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มเติม ตามแบบ 4 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว315 1 ก.พ. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ กจ. มท 0802.3/90 31 ม.ค. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว16 31 ม.ค. 2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว15 31 ม.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว311 31 ม.ค. 2561
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว0546 31 ม.ค. 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว305 31 ม.ค. 2561
แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว306 31 ม.ค. 2561
ขอความร่วมมือประสานและแจ้งรายชื่อศึกษานิเทศก์และครูพี่เลี้ยงที่จะเข้าร่วมการอบรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว252 31 ม.ค. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) กศ. มท 0816.3/ว308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ม.ค. 2561
ขอยกเว้นการมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ กศ. มท 0816.3/ว457 31 ม.ค. 2561
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว304 31 ม.ค. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว296 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ม.ค. 2561
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว0541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ม.ค. 2561
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0512 30 ม.ค. 2561
<< หน้าแรก...     48      49      50      51     (52)     53      54      55      56     ....หน้าสุดท้าย >> 785