แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 ก.พ. 2561
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว392 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.พ. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 9 ก.พ. 2561
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ (ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว386 9 ก.พ. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว19 8 ก.พ. 2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว18 8 ก.พ. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว0679 8 ก.พ. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 8 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/1360 8 ก.พ. 2561
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว18 8 ก.พ. 2561
เลื่อนการลงทะเบียนโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว388 8 ก.พ. 2561
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว376 8 ก.พ. 2561
การปรับปรุงแนวทางดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 7 ก.พ. 2561
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว366 7 ก.พ. 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว369 7 ก.พ. 2561
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว370 7 ก.พ. 2561
การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว372 7 ก.พ. 2561
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ กค. มท 0803.3/ว371 6 ก.พ. 2561
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 กพส. มท 0810.5/ว368 6 ก.พ. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษาของผู้เรียนที่พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.พ. 2561
<< หน้าแรก...     49      50      51      52     (53)     54      55      56      57     ....หน้าสุดท้าย >> 788