แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2468 13 พ.ย. 2560
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว6392 10 พ.ย. 2560
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ กค. มท 0803.4/ว2457 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2560
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว131 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] [เอกสาร 4] [เอกสาร 5] 10 พ.ย. 2560
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว2455 10 พ.ย. 2560
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2450 10 พ.ย. 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2442 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งรายชื่อตลาดฯ ตามแบบที่กำหนด ในรูปแบบ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hsw@dla.go.th ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2453 10 พ.ย. 2560
การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2560
ขอเชิญประชุมเชิงวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2434 10 พ.ย. 2560
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานสน.บถ. มท 0809.2/ว2397 10 พ.ย. 2560
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.4/ว2410 10 พ.ย. 2560
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2429 9 พ.ย. 2560
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กศ. มท 0816.5/ว2431 9 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมถึงสถานศึกษาขยายโอกาสทุกแห่ง เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูรีพอร์ต ผ่านบัญชีผุ้ใช้งาน Facebook.com กศ. มท 0816.3/ว2432 9 พ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ Wastewater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand และการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่สอดคล้อง Thailand 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2415 9 พ.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2421 9 พ.ย. 2560
แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2419 9 พ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.4/ว2416 9 พ.ย. 2560
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 พ.ย. 2560
<< หน้าแรก...     52      53      54      55     (56)     57      58      59      60     ....หน้าสุดท้าย >> 772