การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ สน.คท. มท 0808.2/3151-3226 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2561
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว837 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 มี.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบการโรคศิลปะอื่น กค. มท 0803.3/ว877 28 มี.ค. 2561
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) สน.บถ. มท 0809.3/ว861 27 มี.ค. 2561
เร่งรัด อปท.ในเขตจังหวัดรายงานข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับใช้ประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว859 27 มี.ค. 2561
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว857 27 มี.ค. 2561
การขยายเวลาการจัดส่งถุงมือถือเก่า ตามโครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว858 27 มี.ค. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว832 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 มี.ค. 2561
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กพส. มท 0810.5/ว848 26 มี.ค. 2561
แผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต กศ. มท 0816.4/ว830 [แบบรายงาน] 26 มี.ค. 2561
การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว840 26 มี.ค. 2561
หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว845 26 มี.ค. 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว836 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 มี.ค. 2561
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 มี.ค. 2561
จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว784 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 มี.ค. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1575 22 มี.ค. 2561
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.7/ว790 22 มี.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร (คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว818 [คู่มือ] 22 มี.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว791 22 มี.ค. 2561
แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว793 22 มี.ค. 2561
<< หน้าแรก...     52      53      54      55     (56)     57      58      59      60     ....หน้าสุดท้าย >> 800