การขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2450 10 พ.ย. 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2442 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งรายชื่อตลาดฯ ตามแบบที่กำหนด ในรูปแบบ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hsw@dla.go.th ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2453 10 พ.ย. 2560
การโอนสินทรัพย์กรณีเบิกแทนกันของกรมการท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2560
ขอเชิญประชุมเชิงวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2434 10 พ.ย. 2560
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานสน.บถ. มท 0809.2/ว2397 10 พ.ย. 2560
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.4/ว2410 10 พ.ย. 2560
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2429 9 พ.ย. 2560
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กศ. มท 0816.5/ว2431 9 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมถึงสถานศึกษาขยายโอกาสทุกแห่ง เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูรีพอร์ต ผ่านบัญชีผุ้ใช้งาน Facebook.com กศ. มท 0816.3/ว2432 9 พ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ Wastewater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand และการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่สอดคล้อง Thailand 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2415 9 พ.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2421 9 พ.ย. 2560
แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2419 9 พ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.4/ว2416 9 พ.ย. 2560
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 พ.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/13959-14034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/13936-13958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ย. 2560
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2372 9 พ.ย. 2560
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (EDUCATION IN FINLAND) กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] [เอกสาร 4] [เอกสาร 5] 8 พ.ย. 2560
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Scout Jamboree,Philippines) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2420 8 พ.ย. 2560
<< หน้าแรก...     53      54      55      56     (57)     58      59      60      61     ....หน้าสุดท้าย >> 773