การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว79 3 พ.ย. 2560
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2352 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 3 พ.ย. 2560
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4] 2 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว2345 2 พ.ย. 2560
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2351 2 พ.ย. 2560
โครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน กศ. มท 0816.1/ว2347 2 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดและได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ให้จัดส่งแบบขอรับการประเมินฯ กศ. มท 0816.3/ว2331 2 พ.ย. 2560
การจัดประกวดการเขียนเรื่องประเภทสาระบันเทิง กศ. มท 0816.3/ว2297 2 พ.ย. 2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 พ.ย. 2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2330 2 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สน.คท. มท 0808.2/ว2320 2 พ.ย. 2560
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2327 2 พ.ย. 2560
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฏิทิน ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018 กพส. มท 0810.6/ว2326 1 พ.ย. 2560
กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดเพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2317 [แบบสำรวจ 1] [แบบสำรวจ 2] 1 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) กศ. มท 0816.2/ว2274 31 ต.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สน.คท. มท 0808.2/13271-13344 31 ต.ค. 2560
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2306 31 ต.ค. 2560
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2559 และ 2560 กค. มท 0803.3/ว2316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ต.ค. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2301 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 31 ต.ค. 2560
<< หน้าแรก...     55      56      57      58     (59)     60      61      62      63     ....หน้าสุดท้าย >> 772