การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/16317-16376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ธ.ค. 2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2912 25 ธ.ค. 2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2911 25 ธ.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) กศ. มท 0816.2/ว2878 25 ธ.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา (เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม) และ (พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์) กศ. มท 0816.3/ว2919 25 ธ.ค. 2560
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2922 25 ธ.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ธ.ค. 2560
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง สน.คท. มท 0808.2/ว2898 25 ธ.ค. 2560
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] 22 ธ.ค. 2560
เร่งรัดการรายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/16278 22 ธ.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2893 22 ธ.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, และค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/16156-16231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ธ.ค. 2560
แบบรายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.4/ว7139 22 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) กพส. มท 0810.2/ว2877 22 ธ.ค. 2560
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2894 21 ธ.ค. 2560
การดำเนินการแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครูในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว2876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ธ.ค. 2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว151 21 ธ.ค. 2560
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2884 20 ธ.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2883 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2882 20 ธ.ค. 2560
<< หน้าแรก...     56      57      58      59     (60)     61      62      63      64     ....หน้าสุดท้าย >> 785