การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว560 27 ก.พ. 2561
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว509 27 ก.พ. 2561
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว557 27 ก.พ. 2561
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.พ. 2561
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/2091 26 ก.พ. 2561
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว550 26 ก.พ. 2561
การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1077 26 ก.พ. 2561
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว547 26 ก.พ. 2561
การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษการสอนบุคลากรที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว545 26 ก.พ. 2561
การแปลงฐานข้อมูลจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 V 2.4 เป็น LTAX 3000 V 3.0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว518 26 ก.พ. 2561
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว548 26 ก.พ. 2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน กค. มท 0803.3/ว535 26 ก.พ. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว536 26 ก.พ. 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว526 26 ก.พ. 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2561
การสนับสนุนโครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา) กพส. มท 0810.5/ว539 26 ก.พ. 2561
การประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว517 23 ก.พ. 2561
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทนสำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว531 23 ก.พ. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว530 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ก.พ. 2561
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว11 23 ก.พ. 2561
<< หน้าแรก...     57      58      59      60     (61)     62      63      64      65     ....หน้าสุดท้าย >> 799