แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2883 20 ธ.ค. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2882 20 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ประจำปี 2561 ตามแนวทาง Thinking School (เพิ่มเติม รุ่น 5-6) กศ. มท 0816.3/ว2858 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 20 ธ.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2875 20 ธ.ค. 2560
การฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2874 20 ธ.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2873 20 ธ.ค. 2560
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2879 20 ธ.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน สน.คท. มท 0808.2/15960-16035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ธ.ค. 2560
ประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว2857 20 ธ.ค. 2560
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว2872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ธ.ค. 2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2833 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ธ.ค. 2560
ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์ชิมข้าวใหม่กับร้านอร่อยทั่วราชอาณาจักร" เทศกาลข้าวใหม่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2853 18 ธ.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2845 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 18 ธ.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ้ัติการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2851 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ธ.ค. 2560
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 18 ธ.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย กพส. มท 0810.5/ว2835 18 ธ.ค. 2560
การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว2850 18 ธ.ค. 2560
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ กพส. มท 0810.5/ว2759 18 ธ.ค. 2560
มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ธ.ค. 2560
แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ กพส. มท 0810.5/ว2834 15 ธ.ค. 2560
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 787