ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ สน.คท. มท 0808.2/ว1373 9 พ.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1338 9 พ.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1368 9 พ.ค. 2561
โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว1371 9 พ.ค. 2561
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว1350 9 พ.ค. 2561
หารือการเบิกจ่ายตามข้อตกลง (MOA) สน.คท. มท 0808.2/ว1329 9 พ.ค. 2561
กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว74 8 พ.ค. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว60 8 พ.ค. 2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว59 8 พ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1345 8 พ.ค. 2561
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1335 8 พ.ค. 2561
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมฯ (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/1336 8 พ.ค. 2561
รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1287 8 พ.ค. 2561
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1299 [แบบรายงาน] 7 พ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1328 7 พ.ค. 2561
ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1312 [เอกสารแนบ] 4 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.3/ว1300 3 พ.ค. 2561
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1298 3 พ.ค. 2561
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว1297 3 พ.ค. 2561
โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว1271 3 พ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     59      60      61      62     (63)     64      65      66      67     ....หน้าสุดท้าย >> 816