ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว2779 8 ธ.ค. 2560
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ธ.ค. 2560
ขอเพิ่มเติมแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาของ สถ. และ อปท. กพส. มท 0810.2/ว2774 8 ธ.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว6896 8 ธ.ค. 2560
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.6/ว2758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ธ.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2765 7 ธ.ค. 2560
งานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2764 7 ธ.ค. 2560
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2760 7 ธ.ค. 2560
เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/15287 7 ธ.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ธ.ค. 2560
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 7 ธ.ค. 2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41 7 ธ.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบขั้นตอนการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว2713 7 ธ.ค. 2560
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2751 7 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว2742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2560
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว2722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2560
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว2727 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ธ.ค. 2560
การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2726 6 ธ.ค. 2560
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กค. มท 0803.3/ว2730 6 ธ.ค. 2560
<< หน้าแรก...     62      63      64      65     (66)     67      68      69      70     ....หน้าสุดท้าย >> 788