การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เฉพาะเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561) สน.คท. มท 0808.2/212-287 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ม.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/132-135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ม.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) สน.คท. มท 0808.2/136-211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ม.ค. 2561
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว80 12 ม.ค. 2561
การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลที่ดิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทำแผนที่ภาษี และการบันทึกข้อมูลภาคสนามลงโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2678 12 ม.ค. 2561
คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง กค. มท 0803.3/ว82 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ม.ค. 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817/ว86 12 ม.ค. 2561
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.2/ว69 12 ม.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว52 11 ม.ค. 2561
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว0107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] 11 ม.ค. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] 11 ม.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว53 11 ม.ค. 2561
การเลือกผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.คท. มท 0808.2/ว40 10 ม.ค. 2561
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว30 10 ม.ค. 2561
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว43 10 ม.ค. 2561
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 กศ. มท 0816.3/ว31 10 ม.ค. 2561
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2561 กศ. 10 ม.ค. 2561
การเร่งรัดการรายงานข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว55 9 ม.ค. 2561
รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล กพส. มท 0810.4/ว39 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว24 8 ม.ค. 2561
<< หน้าแรก...     66      67      68      69     (70)     71      72      73      74     ....หน้าสุดท้าย >> 798