โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมจำนวน 1 รุ่น (รุ่นที่ 8) สน.บถ. มท 0809.4/ว1861 13 ก.ย. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว30 13 ก.ย. 2560
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว1858 13 ก.ย. 2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1847 13 ก.ย. 2560
แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1846 13 ก.ย. 2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1853 13 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1854 13 ก.ย. 2560
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษาสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1857 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ย. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1851 13 ก.ย. 2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1852 13 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1845 13 ก.ย. 2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1855 13 ก.ย. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว28 13 ก.ย. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว29 13 ก.ย. 2560
การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) กศ. มท 0816.2/ว1826 13 ก.ย. 2560
ซํกซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1745 13 ก.ย. 2560
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ย. 2560
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว1839 13 ก.ย. 2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว27 12 ก.ย. 2560
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1841 12 ก.ย. 2560
<< หน้าแรก...     68      69      70      71     (72)     73      74      75      76     ....หน้าสุดท้าย >> 772