การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre - ceiling) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว1843 12 ก.ย. 2560
การจัดสรรค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในระดับจังหวัด เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว1830 12 ก.ย. 2560
การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ (พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว194 12 ก.ย. 2560
การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว1831 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ย. 2560
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว56 8 ก.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/9393-9401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ก.ย. 2560
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2561) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 ก.ย. 2560
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1739 8 ก.ย. 2560
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว1814 8 ก.ย. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1812 7 ก.ย. 2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1807 7 ก.ย. 2560
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.3/ว55 7 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1811 7 ก.ย. 2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1813 7 ก.ย. 2560
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/90 7 ก.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.2/ว1808 7 ก.ย. 2560
แจ้งกำหนดการประชุมสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1800 7 ก.ย. 2560
ขอส่่งข้อมูลรายงานความเคลือนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ด่วน กค. มท 0803.3/ว1798 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 6 ก.ย. 2560
<< หน้าแรก...     69      70      71      72     (73)     74      75      76      77     ....หน้าสุดท้าย >> 772