การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/90 7 ก.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.2/ว1808 7 ก.ย. 2560
แจ้งกำหนดการประชุมสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1800 7 ก.ย. 2560
ขอส่่งข้อมูลรายงานความเคลือนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ด่วน กค. มท 0803.3/ว1798 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 6 ก.ย. 2560
การสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องจักรกลสำหรับขุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก/เจาะบ่อบาดาล ของประชาชนน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1777 6 ก.ย. 2560
การสำรวจข้อมูลค่าเช่าบ้านปี 2560-2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1793 6 ก.ย. 2560
สรุปผลการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว89 6 ก.ย. 2560
ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1774 5 ก.ย. 2560
ประชุมสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1772 5 ก.ย. 2560
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1725 4 ก.ย. 2560
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นระดับประทศ ประจำปี พ.ศ.2560ด่วนที่สุด กปต. มท 0811.1/ว1760 4 ก.ย. 2560
แจ้งรายชื่อศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานการส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1743 4 ก.ย. 2560
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1738 4 ก.ย. 2560
การจัดกิจกรรมที่ 2 อบรมครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต เพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการ Training Of The Trainer (โครงการที่ 1 และ 2) ตามแผนงานความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กศ. มท 0816.4/ว1722 1 ก.ย. 2560
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1752 [แบบฟอร์มฯ] 31 ส.ค. 2560
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2560
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1736 31 ส.ค. 2560
ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1746 31 ส.ค. 2560
การคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1730 30 ส.ค. 2560
<< หน้าแรก...     70      71      72      73     (74)     75      76      77      78     ....หน้าสุดท้าย >> 773