โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1727 30 ส.ค. 2560
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ส.ค. 2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1717 29 ส.ค. 2560
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว1714 29 ส.ค. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.4/ว1709 29 ส.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4782 28 ส.ค. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1712 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2560
ยืนยันและรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางจังหวัดสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทย (ระยะ 10 เดือน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1699 28 ส.ค. 2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1695 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ส.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4682 24 ส.ค. 2560
การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว1684 24 ส.ค. 2560
โครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 20 กศ. มท 0816.3/ว1685 24 ส.ค. 2560
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช 2560 กศ. มท 0816.3/ว1682 24 ส.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1683 23 ส.ค. 2560
การมอบรางวัลสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษาและชุมชนต่อเนื่อง ระหว่างปี 2555-2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1675 23 ส.ค. 2560
การจัดงานประกาศผลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1674 23 ส.ค. 2560
ขอให้ส่งเงินคืนสำหรับเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1678 23 ส.ค. 2560
ขอให้ส่งเงินคืนสำหรับเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1679 23 ส.ค. 2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1672 23 ส.ค. 2560
การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4700 23 ส.ค. 2560
<< หน้าแรก...     71      72      73      74     (75)     76      77      78      79     ....หน้าสุดท้าย >> 773