ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศปท.สถ. มท 0817/ว631 8 มี.ค. 2561
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 กพส. มท 0810.5/ว629 7 มี.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว605 7 มี.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว607 6 มี.ค. 2561
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.4/ว597 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มี.ค. 2561
แจ้งโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.4/ว596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มี.ค. 2561
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว570 6 มี.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม ครั้งที่ 4 และ 5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว578 6 มี.ค. 2561
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว608 6 มี.ค. 2561
ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนฯ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว610 5 มี.ค. 2561
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2305 5 มี.ค. 2561
การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 6 (The 6th Thailand Bike and walk Forum) กพส. มท 0810.5/ว606 5 มี.ค. 2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว598 5 มี.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ.อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 36-50 กค. มท 0803.3/ว599,ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 มี.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว569 5 มี.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว580 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 มี.ค. 2561
การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว483 2 มี.ค. 2561
ประกาศกำหนดหัวข้อวิสัยทัศน์ สน.บถ. มท 0809.2/ว32 [อบจ.] [เทศบาล,พัทยา] [อบต.] 2 มี.ค. 2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว38 [ผังสอบ อบจ.] [ผังสอบ เทศบาล,พัทยา] [ผังสอบ อบต.] [แผนที่สนามสอบ] 2 มี.ค. 2561
ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว39 2 มี.ค. 2561
<< หน้าแรก...     72      73      74      75     (76)     77      78      79      80     ....หน้าสุดท้าย >> 816