การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1592 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ส.ค. 2560
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1596 15 ส.ค. 2560
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 15 ส.ค. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1599 15 ส.ค. 2560
การประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (จังหวัดสะอาด) และแนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ กพส. มท 0810.5/ว1594 11 ส.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4498 11 ส.ค. 2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1581 11 ส.ค. 2560
แจ้งกำหนดการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H (Head Heart Hand Health) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1589 11 ส.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1583 11 ส.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1584 10 ส.ค. 2560
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2560
การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่องปี พ.ศ.2559 การประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2560
แจ้งคำสั่งและเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยฯ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1572 10 ส.ค. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1582 10 ส.ค. 2560
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1580 10 ส.ค. 2560
ขออนุญาตให้ครูปฏิบัติการสอนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงเครื่องมือประเมิน (ข้อสอบ) ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน (คะแนนจุดตัด) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1573 9 ส.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1579 9 ส.ค. 2560
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4295 9 ส.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1551 9 ส.ค. 2560
<< หน้าแรก...     74      75      76      77     (78)     79      80      81      82     ....หน้าสุดท้าย >> 772